Driftsstyret

 

Det vises til generell henvisning for Reglement for Driftsstyrene i Osloskolen.
Driftsstyret har det overordnede ansvar for planlegging og oppfølging av skolens drift. Ved Lofsrud skal Driftsstyret være en aktiv samarbeidspartner som positivt skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle skolen og gi skolen et løft.
Driftsstyreleder skal sammen med rektor være pådriver for gjennomføring av saker og tiltak.
Innkalling og sakspapirer skal sendes til representantene en uke før møtet.
Saker skal meldes til rektor senest 9 dager i forkant.
Representantene plikter å sette seg inn i sakene på forhånd.
Driftsstyreleder og rektor gjennomfører formøter i forkant av møtet.

Driftstyremøtene:

  • 5 møter i året: 2 i høsthalvåret og 3 i vårhalvåret
  • Enkelte saker er faste på alle møter
  • Økonomi: Dette er en informasjonssak unntatt ved beslutning om nytt budsjett for kommende år.
  • Informasjon fra rådsorganer og skolens ledelse
  • Sakene leveres som regel av: UDE, skolen selv, medlemmer i DS, FAU
  • Faste saker er nærmere presisert i årshjulet
  • Skolens hjemmeside
  • Rektor har hovedansvar for oppdatering av hjemmesiden. Alt materiale som legges ut skal godkjennes av rektor.

Årshjul for Driftsstyret Lofsrud skole 2016:


Januar:
Konstitueringsmøte
Beslutningssaker
Godkjenning av budsjett
Strategisk plan
Gjennomgang og vedtak av årshjul for kommende år
Informasjonssaker: Satsingsområder, Resultat brukerundersøkelsen elever og foresatte, resultat nasjonale prøver
Frister til Driftstyret 08. 01. 2016
Møtedato 18. 01.2016
Mars:
Informasjonssaker: Årsregnskapsrapport , forventet elevtall neste år, stillingsplan for neste år , hvordan er ståstedet i forhold til skolens satsingsbehov?
Frister til Driftsstyret 12.03.2016
Møtedato (Ny) 07.04.2016
Mai/Juni:
Informasjonssaker: Ansettelse av nye lærere/stillingsplan, økonomi, halvårsvurdering av Strategisk plan Frister til Driftstyret: 03.06.2016
Møtedato: 13.06.2016
Oktober:
Informasjonssaker: Økonomi, økonomiske konsekvenser av oktobertellingen, arbeid med til satsingsområder og mål, skoleårets oppstart
Frister til Driftsstyret: 21.10.2016
Møtedato: 31.10.2016