Driftsstyret

Det vises til generell henvisning for Reglement for Driftsstyrene i Osloskolen.

 • Driftsstyreleder skal sammen med rektor være pådriver for gjennomføring av saker og tiltak. 
 • Innkalling og sakspapirer skal sendes til representantene en uke før møtet.
 • Saker skal meldes til rektor senest 9 dager i forkant.
 • Representantene plikter å sette seg inn i sakene på forhånd.
 • Driftsstyreleder og rektor gjennomfører formøter i forkant av møtet.


Driftstyremøtene:

 • 5 møter i året: 2 i høsthalvåret og 3 i vårhalvåret
 • Enkelte saker er faste på alle møter
 • Økonomi: Dette er en informasjonssak unntatt ved beslutning om nytt budsjett for kommende år.
 • Informasjon fra rådsorganer og skolens ledelse
 • Sakene leveres som regel av: UDE, skolen selv, medlemmer i DS, FAU
 • Faste saker er nærmere presisert i årshjulet
 • Skolens hjemmeside
 • Rektor har hovedansvar for oppdatering av hjemmesiden. Alt materiale som legges ut skal godkjennes av rektor.

 

Årshjul for Driftsstyret Lofsrud skole 2018:

Januar - Konstitueringsmøte 

Beslutningssaker:

 • Godkjenning av budsjett
 • Strategisk plan
 • Gjennomgang og vedtak av årshjul for kommende år

Informasjonssaker:

 • Satsingsområder
 • Resultat nasjonale prøver

Frister til Driftstyret 08.01.2018 Møtedato 10.01.2018

Mars

Informasjonssaker:

 • Årsregnskapsrapport
 • Forventet elevtall neste år
 • Stillingsplan for neste år
 • Hvordan er ståstedet i forhold til skolens satsingsbehov?

Frister til Driftstyret 10.03.2018 Møtedato 19 03.2018

Mai/Juni

Informasjonssaker:

 • Ansettelse av nye lærere/stillingsplan
 • Økonomi
 • Halvårsvurdering av Strategisk plan

Frister til Driftstyret 01.06.2018 11.06.2018

Oktober

Informasjonssaker:

 • Økonomi
 • Økonomiske konsekvenser av oktobertellingen
 • Arbeid i forhold til satsingsområder og mål 

Skoleårets oppstart 05.10.2018 15.10.2018