Vår profil

Lofsrud skole, en viktig skole i nærmiljøet som tar læring og trivsel på alvor. Felles mål - elevens fremtid.

Hvordan arbeider vi med læring?

Lofsrud har fokus på tilpasset opplæring, vurdering, ulike metoder (hvordan vi underviser) og skriving i alle fag. Vi mener disse kriteriene er de viktigste for at du skal lære mest mulig, strekke deg og samtidig ivareta deg selv som elev. Vi har sterk fokus på tett oppfølging for at du skal lykkes med ditt skolearbeid, der du er. Skolen er derfor sammensatt i klasser med et tett samarbeidende trinn der du har din tilhørighet og får tett oppfølging av faglærere og kontaktlærer. Vi er opptatt av at samtlige voksne i personalet skal være tydelige voksenpersoner, som du kan føle deg trygg på. Det fører til trygghet, forutsigbarhet, ro og orden for alle elever.

Dette skoleåret vil vi også ha fokus på økt elevmedvirkning.

Fravær:

Fravær er også et viktig element for best mulig læringsutbytte, for mye fravær fører til at det blir vanskelig å henge med i undervisningen, du vil lærer mindre og heller ikke treffe klassekamerater.

Vi vil sammen med foresatte bestrebe oss på at du skal ha minst mulig fravær.

Læringsmål:

Lofsrud skole har satt seg ambisiøse, men realistiske resultatmål.

Vi er svært opptatt av å arbeide hardt for best mulig læringstrykk fra start i 8. til utgang 10. og følger spent med på resultatutviklingen til hver enkelt elev. Vi arbeider spesielt med lesing og regning, og elevene hever seg betraktelig fra 8. til 10. klasse. Vi har også en gruppe elever på 10. trinn som tar matematikk, eller engelsk på videregående skole. Kanskje er det noe for deg?

Skriving i alle fag:

Lofsrud deltar i et pedagogisk prosjekt med tittelen "Skriving i alle fag". Som tittelen sier dreier det seg om at alle fag skal delta aktivt for å bedre elevens skriveferdigheter. Alle ønsker vel å bli flinkere til å skrive? Mer om prosjektet finner du på hjemmesiden til www.skrivesenteret.no

Matematikk: 

Matematikk er også et svært sentralt satsingsområde. Vi vet mange elever må styrkes i matematikk, og vi er opptatte av å ha et positivt syn på matematikk, og arbeide med faget jevnlig, da blir det lettere å forstå. Vi deltar i utviklingsprosjekter og tilbyr ekstra undervisning til enkelte trinn. Suksesskurset i matematikk for foresatte fra i fjor vil bli gjentatt, det vil bli tilbudt kurs på kveldstid, høst 2016.

Samtlige lærere ved Lofsrud er faglærte, ambisiøse og entusiastiske for elevens faglige og personlige utvikling.

Miljø:

Lofsrud har et godt sammensatt multikulturelt miljø. Hånd i hånd med kunnskap får du mulighet til å lære deg respekt og hverdag sammen med mennesker med ulik bakgrunn. Dette er en positiv erfaring og verdier du vil ta med deg videre i livet i et kommende multikulturelt samfunn. Skolen har en handlingsplan mot mobbing, laget i samråd med elevrådet og lærere som sammen ønsker en mobbefri og respektfull skole for alle elever.

Foresatte:

Vi ønsker et tett samarbeid med foresatte og vil arbeide for gjensidig tillit og forventninger. Dere er våre viktigste samarbeidspartnere og skolen vil ha tett kontakt for elevens beste.

Skolen benytter SMS- tjeneste. En tjeneste som gjør det mulig for oss å sende SMS til foresatte med kort informasjon, og foresatte kan benytte SMS til å sende informasjon til kontaktlærer.

Ta gjerne kontakt med skolen hvis det er noe dere lurer på, eller ønsker å vite mer om!

Bitten Koch, rektor